Formularz odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat

KuchniaPupila.pl Paweł Janiszewski

Ul. Herbsta 1

02-784 Warszawa

e-mail: pawel@kuchniapupila.pl

telefon: 22 643-39-36, 511-766-998

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja/My(……………………………………………….) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(………………………………………………………………………………………………………………………………...

......................................................................................................................................................................................................................................)

 

Data zawarcia umowy(………………)/odbioru(…………………………………)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ................................................................................................

Adres konsumenta(-ów) ................................................................................................................

.........................................................

Podpis konsumenta(-ów)

[tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]

Data .............................................................

Podpis .......................................................

 

 

•.................................................................................................................................................................... Niepotrzebne skreślić.