Prac-tic - krople przeciwko kleszczom i pchłom

Prac-tic - krople przeciwko kleszczom i pchłom

Przeznaczenie: krople

Wariant
Kod
Cena
Dostępność
Ilość
2-4,5kg zapas na 3 miesiące
KME-8016
41.92 PLN
Wysyłamy w 24-48h
4,5-11kg zapas na 3 miesiące
KME-8017
44.10 PLN
Wysyłamy w 24-48h
11-22kg zapas na 3 miesiące
KME-8018
54.41 PLN
Wysyłamy w 24-48h
22-50kg zapas na 3 miesiące
KME-8019
76.62 PLN
Wysyłamy w 24-48h

Krople przeciwko kleszczom i pchłom. Bezbarwny do żółtego, klarowny roztwór do nakrapiania na skórę. Do użytku zewnętrznego.
Prac -tic można stosować u wszystkich psów powyżej 8 tygodni i od wagi 2 kilogramów.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO

Substancja czynna: 
Pyriprol 125 mg

Jedna pipetka zawiera:
Dawka jednostkowa Pyriprol
Prac-tic dla bardzo małych psów 0,45 ml 56,25 mg
Prac-tic dla małych psów 1,1 137,5 mg
Prac-tic dla średnich psów 2,2 275 mg
Prac-tic dla dużych psów 5,0 625 mg

Substancje pomocnicze:
0,1 % butylhydroksytoluen (E321)

Wskazania do stosowania z wyszczególnieniem docelowych gatunków zwierząt
Leczenie i przeciwdziałanie inwazji pcheł (Ctenocephalides spp.). Działanie owadobójcze wobec nowych inwazji pcheł utrzymuje się przez 4 tygodnie. Produkt ten można stosować jako element strategii leczenia Alergicznego Pchlego Zapalenia Skóry (APZS).
Leczenie i przeciwdziałanie inwazji kleszczy (Ixodes ricinus, Ixodes hexagonus, Ixodes scapularis, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus, Amblyomma americanum) u psów. Produkt wykazuje trwałe działanie przeciw-roztoczowe wobec kleszczy przez okres 4 tygodni.

Przeciwwskazania
Produktu nie należy stosować u szczeniąt w wieku poniżej 8 tygodni i/lub ważących mniej niż 2 kg.
Nie stosować w przypadku znanej nadwrażliwości na związki fenylopirazolowe lub którykolwiek z
nośników.
Nie stosować u chorych (tj. cierpiących na choroby układowe, gorączkę) lub powracających do
zdrowia zwierząt.
Niniejszy produkt został specjalnie opracowany dla psów.
Nie należy go stosować u kotów, ponieważ
może to prowadzić do przedawkowania.
Nie stosować u królików.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego docelowego gatunku zwierząt
Niniejszy produkt leczniczy weterynaryjny przeznaczony jest do leczenia inwazji kleszczy i dorosłych postaci pcheł.
Wszystkie psy przebywające w gospodarstwie domowym powinny podlegać leczeniu.
W przypadku nasilonej inwazji stwierdzonej przed rozpoczęciem terapii należy odkurzyć otoczenie psa oraz zastosować odpowiednią substancję owadobójczą.
Psy nie powinny być kąpane ani myte szamponem przez okres 48 godzin przed zastosowaniem terapii.
Zanurzenie zwierzęcia w wodzie lub w roztworze szamponu w ciągu 24 godz. po zastosowaniu terapii może zmniejszyć skuteczność produktu leczniczego weterynaryjnego.
Jednakże, cotygodniowe zanurzenie w wodzie nie zmniejszyło skuteczności stwierdzanej wobec pcheł i kleszczy.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
Niniejszy produkt leczniczy weterynaryjny przeznaczony jest zastosowania metodą nakraplania.
Nie należy go stosować doustnie lub podając go jakąkolwiek inną drogą.
Należy unikać doprowadzania do kontaktu produktu leczniczego weterynaryjnego z oczami zwierzęcia.
Istotne jest by zastosować dawkę na obszar, gdzie pies nie może zlizać leku oraz upewnić się, iż zwierzęta nie wylizują się wzajemnie podczas przeprowadzania terapii.
Po przeprowadzonej terapii kleszcze będą odpadać od zwierzęcia przez okres od 24 do 48 godzin po inwazji; jednakże pojedyncze kleszcze mogą pozostać na zwierzęciu. Z tego powodu nie można całkowicie wykluczyć przeniesienia chorób zakaźnych przez kleszcze.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom
Dla bezpieczeństwa należy unikać bezpośredniego kontaktu z leczonymi zwierzętami i nie należy zezwalać dzieciom na zabawę z leczonymi zwierzętami, aż do momentu wyschnięcia miejsca zastosowania preparatu. Zaleca się zatem przeprowadzanie leczenia zwierząt w godzinach wieczornych. Zwierzęta świeżo podane zabiegowi terapeutycznemu nie powinny spać w tym samym łóżku co ich właściciele, zwłaszcza dzieci.
Osoby o znanej nadwrażliwości na preparaty z grupy fenylpirazolu lub na którykolwiek nośnik powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym.
Unikać kontaktu preparatu ze skórą. Po zastosowaniu umyć ręce oraz zmyć wszelkie resztki produktu ze skóry za pomocą wody i mydła. Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu z oczami, należy je ostrożnie przepłukać wodą.
Podczas stosowania produktu nie należy palić, jeść ani pić.

Inne środki ostrożności
Należy unikać nadmiernego zmoczenia włosów produktem, ponieważ może spowodować to powstanie kołtunów w miejscu aplikacji. Jednakże, w przypadku wystąpienia powyższego zjawiska ustąpi ono w ciągu 24 godz. po nałożeniu produktu.

Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)
Poniżej przedstawione reakcje miejscowe występują w miejscu zastosowania: odbarwienie futra, miejscowe wyłysienie lub świąd. Miejscowe zmiany kosmetyczne w miejscu zastosowania, tj. przetłuszczony wygląd lub powstanie kołtunów są częste. Jednakże, wspomniane objawy ustępują w przeciągu 48 godz. po zastosowaniu produktu
Krótki okres nadmiernego ślinienia może wystąpić w przypadku, gdy zwierzę poliże miejsce zastosowania preparatu bezpośrednio po jego nałożeniu. Nie stanowi to objawu zatrucia i ustępuje w ciągu kilku minut bez konieczności wprowadzenia dodatkowego leczenia. Właściwe zastosowane ograniczy do minimum wylizywanie miejsca nałożenia preparatu.

Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego nie zostało potwierdzone w okresie ciąży i laktacji, ani też u rozmnażających się zwierząt. Jakkolwiek, w laboratoryjnych badaniach na zwierzętach nie stwierdzono istotnego wpływu na rozmnażanie lub rozwój płodu. Należy stosować wyłącznie po ocenie bilansu korzyści/ryzyka dokonanej przez prowadzącego lekarza weterynarii

Dawkowanie i droga(i) podawania
Zalecana dawka minimalna wynosi 12,5 mg pyriprolu na kg masy ciała co odpowiada 0,1 ml roztworu do nakrapiania na kg masy ciała.

Sposób podania
Do stosowania zewnętrznego.
Wyjąć pojedynczą pipetę z opakowania. Następnie przytrzymać pipetę w pozycji pionowej. Stuknąć wąską część pipety by upewnić się, że zawartość pozostała w głównej części pipety. Odłamać końcówkę wzdłuż linii przerywanej. Rozchylić sierść na grzbiecie zwierzęcia pomiędzy łopatkami, umieścić końcówkę pipety na skórze i kilkukrotnie delikatnie ucisnąć pipetę w jednym lub dwóch miejscach w celu wyciśnięcia zawartości na skórę. Pipetę o pojemności 5 ml opróżnić w 2-3 miejscach wzdłuż kręgosłupa większych psów, w celu uniknięcia spłynięcia preparatu.

Leczenie i przeciwdziałanie inwazji pcheł
Pyriprol zabija pchły w ciągu 24 godzin po zastosowaniu. Jeden cykl leczenia przeciwdziała inwazji pcheł przez okres 4 tygodni. Produkt powinien być stosowany w miesięcznych odstępach, jeśli stosowany jest jako część strategii leczenia Alergicznego Pchlego Zapalenia Skóry (APZS).
Eliminacja kleszczy
Pyriprol zabija kleszcze w ciągu 48 godzin po zastosowaniu. Jeden cykl leczenia daje skuteczność przeciwroztoczową na okres 4 tygodni.

Przedawkowanie (objawy, postępowanie, odtrutki)
Łagodne objawy neurologiczne tj. niewielki stopień zaburzeń koordynacji lub niestabilność były stwierdzane u niektórych zwierząt podlegających terapii raz w miesiącu po zastosowaniu dawki trzykrotnie przekraczającej zalecaną dawkę maksymalną przez okres sześciu kolejnych miesięcy.
Wspomniane objawy ustępowały w ciągu 3 godz. po zastosowaniu leku. U jednego z pośród 8 psów, u których stosowano powtarzaną terapię w dawce pięciokrotnie przekraczającej dawkę zalecaną obserwowano następujące przejściowe działania niepożądane: drżenia, ataksję, zaburzenia oddychania oraz drgawki. Wspomniane objawy ustępowały w ciągu 18 godzin po zastosowaniu leku.
Po przedawkowaniu tzn. po jednorazowym podaniu dawki dziesięciokrotnie przekraczającą dawkę maksymalną obserwowano występowanie następujących działań niepożądanych: wymioty, anoreksja, zmniejszenie masy ciała, drżenia mięśniowe, drgawki, niestabilność, dyszenie. Wszystkie wymienione objawy ustępowały w ciągu 48 godzin, z wyjątkiem utraty apetytu.
Przedawkowanie produktu leczniczego weterynaryjnego spowoduje powstanie i utrzymywanie się skołtunionych włosów w miejscu zastosowania terapii przez okres do 24 godzin.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
Produkt jest roztworem owadobójczym i roztoczobójczym do stosowania miejscowego, zawierającym substancję czynną pyriprol.
Pyriprol jest środkiem owadobójczym i roztoczobójczym należącym do grupy fenylopirazoli. Działa poprzez hamowanie zależnych od transmitera kanałów chlorkowych, w szczególności tych zależnych od neurotransmitera kwasu gamma amino-masłowego (GABA), blokując w ten sposób przed- i postsynaptyczny transfer jonów chlorkowych poprzez błony komórkowe. Wynikiem tego działania jest niekontrolowana aktywność ośrodkowego układu nerwowego i śmierć owadów lub roztoczy. U psów działania niepożądane są powiązane z objawami neurologicznymi spowodowanymi przez metabolity substancji czynnej.
Pasożyty niszczone są raczej przez kontakt aniżeli poprzez działanie układowe.
Pyriprol zabija pchły w czasie 24 godzin oraz kleszcze (Ixodes ricinus, Ixodes hexagonus, Ixodes scapularis, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus, Amblyomma americanum) w czasie 48 godzin po ekspozycji.

Właściwości farmakokinetyczne
Po miejscowym zastosowaniu pyriprol szybko rozprowadza się w sierści psów w ciągu jednego dnia po zastosowaniu. Środek ten można znaleźć w sierści przez cały okres leczenia.

Wpływ na środowisko
Pyriprol może negatywnie wpływać na organizmy wodne.

Wykaz substancji pomocniczych: 
Butylhydroksytoluen (E321)
Monoetyloeter dietylenoglikolowy

Okres trwałości
Okres trwałości produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata.

Specjalne środki ostrożności dotyczące przechowywania
Przechowywać pipety w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
Nie przechowywać powyżej 30 stopni

Opakowanie:  3 pipety

Nasi klienci wybrali także

-35%
Karma będąca oprócz wszystkich wspólnych dla całej serii zalet jest szczególnie cennym źródłem łatwostrawnego białka
Dolina Noteci Premium bogata w mięso saszetka 150g

Dolina Noteci Premium bogata w mięso saszetka 150g

-16%
Purina Pro Plan Veterinary Diets Canine UR Urinary to karma, której skład skomponowano w celu utrzymania odpowiedniego poziomu pH moczu, co ma
Purina Pro Plan Veterinary Diet Feline UR Urinary

Purina Pro Plan Veterinary Diet Feline UR Urinary